אינפלציה
אינפלציה היא מונח כלכלי המתאר תהליך של עלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה או בשוק מסוים.

 

אמצעי ייצור

אמצעי ייצור הוא מונח שטבע קרל מרקס לציון אותו חלק מכוחות הייצור הכולל אמצעים פיזיים, לא אנושיים, המשמשים בייצור.

 

ביקוש

ביקוש הוא אומדן כמותי לדרישתם של צרכנים בשוק לרכוש מוצר – סחורה או שירות.

 

דוח רווח והפסד

בחשבונאות, דוח רווח והפסד (בקיצור דוח רוו"ה) הוא דוח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון (בדרך כלל שנה או רבעון). מקובל גם להשוות של תוצאות הפעילות בשנה שקדמה לשנת הדוח. בדוחות הכספיים של מלכ"רים, שמו של הדוח הוא דוח על הפעולות היות שמלכ"ר הוא ארגון ללא כוונת רווח כך שאינו מדווח על רווח או הפסד.

 

דוחות כספיים

בחשבונאות, דוחות כספיים הם דוחות המתארים את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית, והם מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית (לרוב שנת כספים, חצי שנה או רבעון).

 

הון חוזר

הון חוזר, או הון חוזר נטו, הינו יחס פיננסי המתאר את הנזילות לטווח קצר הקיימת בעסק מסוים. יחד עם הנכסים הקבועים כגון מפעלים וציוד, ההון החוזר נחשב כחלק מההון התפעולי. הוא מחושב כנכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות. חשיבותו של יחס פיננסי זה הינה ביכולת לזהות באמצעותו מצבים בהם חברה יכולה להיות עתירה בנכסים ורווחיות, אך להיות חסרת נזילות במידה ולא ניתן לתרגם נכסים אלו למזומנים תוך זמן קצר.

 

הוצאות להנהלה וכלליות
הוצאות תפעוליות כלליות של העסק. הוצאות אלה כוללות: שכר עבודה של מנהלי העסק, הוצאות שכירות ואחזקת משרד, טלפונים, דואר, חשמל ומים, משפטיות, יועצים וכו'.

 

הוצאות מימון
הינן תשלומים כריבית ועמלות, לבנקים ולגופים אחרים, בגיון ההון וההלוואות שהעמידו לרשות העסק, עמלות המשולמות לבנקים עבור שירותים והקצאת אשראי וכו'.

 

היצע
בכלכלה, היצע הוא מושג המבטא אומדן לכמותם של מוצרים – בין סחורות ובין שירותים – שמיוצרים ומועמדים בידי יצרניהם למכירה בשוק. ההיצע מוצג פרטנית לכל מוצר בנפרד, ומקובל להציגו כפונקציה המתאימה לכל מחיר שוק אפשרי את כמות יחידות המוצר שיוצעו בשוק. הקשר בין המחיר לכמות המוצעת מתואר על פי רוב כפונקציה עולה, שמשמעותה שככל שהמחיר גבוה יותר כן ייצרו ויציעו היצרנים הפועלים בשוק כמות גדולה יותר מן המוצר (בהקשר זה, המונח "יצרן" מתייחס לכל מוכר המציע מצרך או שירות בשוק). עקומת ההיצע, המסומנת בדרך בכלל באות "S" ‏(supply), היא הביטוי הגרפי של פונקציה זו.

 

הכנסות מימון
הינן הכנסות המשולמות לעסק כריבית, כגון הלוואות שהעמיד לרשות גופים אחרים, או פקדונות נושאי ריבית שהפקיד בבנק או במוסד פיננסי אחר.

 

הסכם קיבוצי
הסכם קיבוצי הוא הסכם שנערך בין ארגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים, ועוסק בנושאים הבאים, או חלק מהם: קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי-עבודה, יחסי-עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם.

 

הצמדה
שימוש בערכים ריאליים מכונה הצמדה – עדכון סכומי כסף נומינליים תוך התחשבות בשינויים במדד המחירים לצרכן. מנגנון זה אמור לשמור על ערך הכסף. ההצמדה עשויה להיות שלילית או חיובית, בהתאם לסימן המדד ולמגמה במשק (שינויים אינפלציוניים או דיפלציוניים).

 

התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות החברה לתקופה ארוכה משנה כגון: הלוואות לזמן ארך, הלוואות בעלים וכו'.

 

התחייבויות שוטפות
התחייבויות העסק אשר משתלמות בד"כ בתוך שנה . ההתחייבויות השוטפות כוללות התחייבויות לספקים, לעובדים, קו אשראי בבנק וכו'.

 

זיכיון
זיכיון או תיק זיכיון, הוא אוסף הכולל מספר מסמכים חשובים עליהם מתבססת ההתקשרות בין החברה המזכה והזכיינים. האוסף כולל הסכם זיכיון, תיק נהלים ועוד.

 

זכיין
זכיין הוא אדם או חברה הרוכש מהחברה המזכה את האפשרות לקבל הדרכה וסיוע בהקמת העסק, ומשלם תמלוגים עבור שימוש בסימן המסחרי, בידע, במוניטין ובמערכות הניהוליות של החברה המזכה. הזכיין הוא זה המשלם עבור הקמת העסק ודמי זיכיון עבור הדרכה וסיוע בהקמה. לעיתים קרובות, בנוסף לתמלוגים שוטפים, על הזכיין להפריש סכום מסויים עבור השתתפות בקרן פרסום ארצית.

 

זכיינות
זכיינות היא שיטה ניהולית בה החברה המזכה (FRANCHISOR) מציעה לאדם בודד או לחברה אחרת (זכיין או FRANCHISEE) את הזכות למכור את המוצרים או השירותים של החברה המזכה. הזכיין מתחייב לנהל את העסק על פי חוקים ונהלים הנקבעים על ידי המזכה. בתמורה להתחייבות זו, הזכיין רשאי להשתמש בשם המסחרי של החברה המזכה, במוניטין שלה, במוצרים ובשירותים, במערכות השיווק ובמערכות תמיכה. בנוסף להשקעה החד-פעמית של הזכיין בהקמת העסק, עליו לשלם לחברה המזכה דמי זיכיון חד פעמיים ותמלוגים חודשיים, המהווים אחוז מסוים ממחזור המכירות של העסק. עסקה זו דומה מאוד לעסקת שכירות, מכיוון שהזכיין אינו הופך לעולם לבעלים של המותג, אלא רק מקבל זכות להשתמש בו, כל עוד הוא משלם את התמלוגים לחברה המזכה. תיק הזכיינות (הכולל בין השאר תיק נהלים), מאפשר לזכיין לנהל את העסק בהצלחה, אפילו ללא ניסיון קודם או ידע בתחום. עבור חברות רבות הזכיינות היא שיטה להרחבת העסק. עבור יזמים פרטיים, הזכיינות היא אחת השיטות לפתוח עסק. הזכיינות היא השיטה המהירה ביותר להקנות ליזמים את הסטנדרטים הגבוהים הנחוצים לשם ניהול עסק מצליח. ניתן לתאר את הזכיינות כשילוב של עסקים קטנים עם עסק גדול. שילוב זה הוא למעשה ברית המחברת בין המחויבות והשאיפות של יזמים בודדים לבין המשאבים , העוצמה והניסיון רב של חברה גדולה. חיבור זה הוליד נוסחה מנצחת עם סיכויים גבוהים להצלחה. בכל העולם זכיינות ידועה כשיטה בטוחה יחסית המאפשרת ליזם – לנהל עסק עצמאי, אך לא להיות בודד. לחברות – להתרחב ביעילות, ללא השקעות גבוהות, להקמה ותחזוקה של סניפים ללא הבעיות הכרוכות בניהול רשת ענפה ולהפוך את הרשת הקיימת לגדולה וחזקה יותר, בה עובדים אנשים הנאמנים לה ולמטרותיה.

 

חברה מזכה
חברה מזכה זוהי חברה המעניקה זיכיון לשימוש בסימן המסחרי שלה, בידע ובמוניטין הנצבר ובמערכות הניהול שלה.

 

חשבונאות
חשבונאות פיננסית היא תחום העוסק ברישום וניתוח האירועים הפיננסיים במערכת כלכלית. תכליתה היא השגת סיכומים ותוצאות, ודיווח המשמעות שלהם לבעלי עניין, כגון מנהלים, בעלי מניות, שלטונות המס והציבור הרחב. החשבונאות נלמדת כמקצוע אקדמי בתחום מדעי החברה וקשור לתחום הכלכלה ולמנהל עסקים. לצד החשבונאות הפיננסית המיועדת לצורכי חוץ, קיימות גם מערכות חשבונאיות נוספות המשמשות את הארגון למטרות פנים ארגוניות, כגון חשבונאות ניהולית לצורכי תמחיר.

 

יזם
יזם הוא אדם היוזם, מחליט ומארגן עסק מסחרי או מיזם חדש או קיים כדי להשיג מטרות עסקיות מסוימות. כלכלנים מסוימים סבורים שכושר היזמות וניהול הוא גורם יצור רביעי (בצד חומרי גלם, עבודה והון). המונח הוגדר לראשונה, במשמעות השכיחה כיום, על ידי הכלכלן האירי בן המאה ה-18 רישאר קנטיון.

 

מבקר 

מבקרי אתר רגילים. לא נידרש רישום באתר

 

מחיר השוק
מחיר השוק הינו המחיר שיקבע בשוק החופשי בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון, שאינם קשורים זה בזה, במכירה בתום לב המשקפת את ערכו הריאלי של מוצר, זכות או שירות המועברים במסגרת העסקה.

 

נזילות פיננסית
נזילות פיננסית היא מדד ליכולת הלווה להחזיר את חובותיו במועד פרעונם. בדרך כלל מבטאים את הנזילות הפיננסית כיחס או כאחוז של ההתחייבויות השוטפות.

 

ניכוי במקור
צורת תשלום מס שוטפת, לפיה תשלום המס המוטל על מי שמשלם לנישום סכומים המהווים אצלו הכנסה.

 

נכסים
סה"כ נכסי החברה , כולל מזונים, חייבים, ציוד, מלאי ונכסים אחרים.

 

נקודת האיזון
היקף המכירות הנדרש לעסק כדי להתאזן מבחינת הריווחיות. נקודת האיזון מוגדרת במונחים כספיים, בכמויות או באחוז מביצוע תוכנית המכירות.

 

עונתיות
מתכונת פעילות המשתנה בהתאם לתקופות שונות בשנה.

 

עלות המכר
בחשבונאות, עלות המכר או עלות המכירות מייצג את סך כל העלויות הישירות (והעקיפות שהועמסו) שבהן כרוך ייצור המוצרים הנמכרים במסגרת סעיף "מכירות".

 

עלות ישירה
עלות משתנה או עלות ישירה היא עלות המושפעת באופן ישיר ומיידי מהיקף פעילותו של העסק, להבדיל מעלות קבועה שהיא עלות שאינה משתנה בטווח הקצר, ולכן אינה מושפעת באופן ישיר ומיידי מהיקף פעילותו של העסק.

 

עלות עקיפה
עלות הנוצרת עקב ייצור של מוצר או שירות מסוים, אך אין אפשרות לשייכה ישירות לאותו מוצר או שרות.

 

עלות קבועה
עלות קבועה או עלות עקיפה היא עלות שאינה משתנה או אינה ניתנת לשינוי בטווח הקצר ולכן אינה מושפעת באופן ישיר ומיידי מהיקף פעילותו של העסק, להבדיל מעלות משתנה. בטווח הארוך כל העלויות הן עלויות משתנות שכן נכסים ניתן למכור, חוזים ניתן לסיים וכדומה. בטווח הזמן בו לא ניתן לבטל את ההוצאה ולהימנע מהעלות, תחשב עלות זו עלות קבועה.

 

עלות שולית
בכלכלה, עלות שולית (MC – Marginal Cost) היא העלות הנוספת בייצור יחידת מוצר נוספת. היא נקראת עלות שולית משום שהיא מודדת את עלות הייצור בשוליים בלבד – ייצור יחידת מוצר אחת נוספת – בהתעלם מהעלויות שייצור כל היחידות הקודמות היה כרוך בהן. למושג עלות שולית חשיבות רבה במיקרו-כלכלה היות שעל-פי התאוריה הכלכלית, נובעת ממנה באופן ישיר התנהגותו של היצרן ופונקציית ההיצע שלו בכלכלת שוק.

 

עמלות
תשלומים המשולמים לסוכנים, מפיצים ואנשי מכירות בגין ביצוע מכירות. בדרך כלל העמלה נקבעת כאחוז ממחזור המכירות.

 

פדיון
פדיון הוא מונח בכלכלה המתאר את ההכנסה הגולמית של חברה כתוצאה מפעילותה העסקית הרגילה לאורך תקופה מוגדרת, הנמדדת על פי רוב בשנים, רבעונים או חודשים, ללא ניכוי העלויות שנדרשו לשם יצירת הכנסה זו. על פי רוב מתאר המונח הכנסות ממכירות של מוצרים או שירותים ולכן לעתים קרובות נעשה שימוש במונח כשם נרדף להכנסות ממכירות. בדו"ח רווח והפסד מופיע הפדיון בדרך כלל בשורה הראשונה, ולכן הוא מכונה לעתים "השורה העליונה", בהקבלה לכינוי "השורה התחתונה", המתייחס לרווח של החברה.

 

פחת
פְּחָת הוא הירידה בשוויו של נכס על פני תקופת הבעלות עליו והשימוש בו, כתוצאה מתהליכי בלאי, שינויים טכנולוגיים והתיישנות. המונח משמש בתחומי הכלכלה, החשבונאות, המימון, השמאות והמיסוי, ולמטרות שונות נעשה שימוש בשיטות אומדן שונות לשיערוכו.

 

פלח שוק
קבוצת צרכנים המגיבים בצורה זהה למערך נתון של גירויי שוק.

 

צו הרחבה
שר התמ"ת רשאי להרחיב את ההסכם הקיבוצי, ולהחילו על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם. צו ההרחבה מתפרסם ב"רשומות", ומפורטות בו ההוראות שהורחבו וסוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו. ישנם מקרים בהם צוי הרחבה כוללים את כל העובדים בישראל.

 

רווח
רווח בכלכלה, בחשבונאות ובעסקים הוא המונח המתאר את התוספת לערך של יחיד או חברה הנובעת מפעילות כלכלית בתקופה מסוימת. הרווח מחושב בדרך כלל כהפרש בין ההכנסות להוצאות, ומכאן כפי הנראה מקור המילה בעברית.

 

רווח גולמי
בכלכלה, רווח גולמי של חברה יצרנית או מסחרית הוא ההפרש בין ההכנסה ממכירות לבין עלות המכר. אם הרווח שלילי, הוא נקרא הפסד גולמי. יש להבדיל בין הרווח הגולמי במספרים מוחלטים לבין שיעור רווח גולמי, שהוא היחס בין הרווח הגולמי לבין ההכנסה ממכירות, שמבוטא בדרך כלל באחוזים.

 

רווח נקי 

מושג חשבונאי המשקף את הרווח התקופתי לאחר ניכוי כל ההוצאות, כולל מימון, מיסוי ואחרות.

 

רווח תפעולי
ערך המופיע בדוח רווח והפסד ומשקף את יתרת הרווח לפני הוצאות או הכנסות מימון, הוצאות מיסוי והוצאות אחרות.

 

ריבית
ריבית היא מונח בכלכלה שפירושו סכום הכסף הנוסף המשולם על ידי הלווה למלווה תמורת הזכות שנותן המלווה ללווה להשתמש בסכום כסף מסוים (הקרוי "קרן הלוואה" או "סכום ההלוואה" או הקרן) למשך תקופה מסוימת (הקרויה "תקופת ההלוואה"). הלווה משלם למלווה את הריבית, בנוסף להחזר הקרן (הלווה אינו חייב להחזיר למלווה את אותם שטרות או מטבעות שקיבל, ויכול להחזיר שטרות או מטבעות אחרים בסכום זהה).

 

תזרים מזומנים
תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועות של כסף מיחידה עסקית ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. תזרים המזומנים משמש לתכנון תקציבי, ניהולי, חישובי ריווחיות ועוד. תזרים מזומנים גרוע היוצר מחסור בכסף נזיל יכול לגרום לחברה ריווחית להגיע לפשיטת רגל.

 

תזרים מזומנים נקי
סיכום כל התנועות הכספיות כולל תנועות מימון, השקעות בעלים, תשלום דיוידנד וכו'.

 

תזרים מזומנים תפעולי
סכום התנועות ה כספיות הנובעות מהיבטים תפעוליים של העסק. התזרים התפעולי מתייחס לזרם התקבולים ממכירות בניכוי זרם התשלומים לספקים וזכאים אחרים בגין פעילויות תפעוליות.

 

תמלוגים
תמלוגים הם הכסף המוזרם לבעלים של נכס או זכות מסוימת, עבור השימוש בה. לרוב מדובר בכסף המשולם לבעלי זכויות יוצרים על שימוש בקניינם הרוחני או לבעלי פטנטים. השימוש במונח תמלוגים יכול להתייחס גם לתשלומים הניתנים לבעל קרקע תמורת היתר לחיפוש משאבי טבע ולניצולם.

 

תקבולים
זרם ההכנסות הכספיות במזומן שהתקבלו במהלך תקופה מוגדרת מלקוחות וחייבים.

 

תשואה
תשואה בכלכלה, היא היחס בין שווי השקעה בנקודות זמן שונות. השינוי בערך ההשקעה יכול לנבוע ממקורות שונים. לדוגמה, מריבית, רווח נקי מעסק, רווח הון וכו'. תשואה תוצג באחוזים, כיוון שהיא מייצגת את הרווח או ההפסד באחוזים, ולא מספר נקי.

 

תשומה
תשומה (באנגלית: Input) – מונח בכלכלה המתאר את גודל השימוש במשאבים בתהליך מוחשי או מופשט. לרוב מדובר בסך המשאבים והעלויות הכרוכים בתהליך או בפעילות כלכלית, בהקשר לנושאים הקשורים למקרו-כלכלה.

 

תשלומים
זרם התשלומים הכספיים ששולמו במזומן לספקים, עובדים וכו'.